Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Welkom  

Liturgie Zondag 29 november 2020, 1e AdventVoorganger: ds. T. Woltinge, Amersfoort

Organist: Lieuwe Visscher, Vreeland


Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl

Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.Mededelingen zondag 29 november 2020


Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom u hier in de kerk en iedereen die nu meeluistert of op een later tijdstip naar de opnamen van deze dienst luistert.
Hoe snel de tijd ondanks alles gaat blijkt wel uit het feit dat het vandaag eerste Advents zondag is. 

Wij zijn nog steeds aan regels gebonden. Het kleine zanggroepje mag zingen, 
u hier in de kerk mag mee neuriën. 
Dank dat u zich aan de regels houdt en bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje draagt.
Tijdens de dienst mag u het mondkapje afdoen.Uw voorganger vandaag is ds. T. Woltinge uit Amersfoort
Muzikale begeleiding is in handen van Lieuwe Visscher.
De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema.
Mijn naam is Harrie van der Laan, ik mag uw ouderling van dienst zijn.

Volgende week zondag, 6 december, gaat ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen voor.
Als u de dienst van volgende week bij wilt wonen kunt u zich opgeven bij Jan Landstra.  Graag voor vrijdag 20 november 18.00 uur via het vaste telefoon nummer 0294 – 231 844.

De bloemen van vandaag gaan naar Wilma Kroon, als dank voor het vele werk dat zij als scriba van onze gemeente verricht. 
De collecte van vandaag is voor  KIA, kinderen in de knel.

Vespers in de Advent
Op de woensdagen in de Advent (2, 9, 16 en 23 december) verzorgen de kerken van Loenen aan de Vecht gezamenlijk een vesper van 19.30-20.00 uur. 
U kunt thuis meeluisteren én meekijken op video via de link www.hgloenen.nl of via www.kerkdienstgemist.nl > Loenen aan de Vecht > Hervormde Gemeente. 
Laten we samen biddend en verwachtend toeleven naar Kerst.  
Goede adventstijd toegewenst.


Met vriendelijke groeten,

Peter Nagel (mede namens Pieter Pronk)

Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst en een mooi moment van samen verbonden zijn.


Liturgie Morgendienst 

Woord van welkom (door ouderling van dienst)

Intochtslied (staande beluisterd) 
Psalm 84 - Anglicaans
Stil gebed


Bemoediging en groet:


Voorganger :  Onze hulp is in de naam van de Heer
            allen :    die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger :  De Heer zij met u
            allen :    ook met u zij de Heer
Voorganger :  Amen

Kyriegebed
uitmondend in lied 463 vers 1, 6 &7 
‘licht in onze ogen’


1. Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht ?

6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt !

7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt !

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Jesaja 64 vers 1 – 4 (NBV)


Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
zoals vuur water doet koken,
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
en alle volken voor u laten beven,
omdat u de geduchte daden doet
waarop wij niet durven hopen.
Als u toch zou afdalen!
De bergen zouden voor u beven.
Nog nooit is zoiets gehoord,
niet eerder zoiets vernomen.
Geen oog zag ooit een god buiten u,
die opkomt voor wie op hem wacht.
U komt ieder tegemoet
die van harte rechtvaardig handelt,
die uw weg gaat, met u voor ogen.
Maar nu bent u in toorn ontstoken,
omdat wij gezondigd hebben.
Hadden we maar de oude weg gevolgd,
dan zouden we worden gered.

Schriftlezing Marcus 13 vers 24 - 29  (NBV)

Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is.

Lied 35 (liedboek 1973) vers 1, 2 & 3 
‘Scheur Heer de hemelen, scheur ze wijd’

1. Scheur, Heer, de heemlen, scheur ze wijd
en treed uit uw verborgenheid!
‘t Valt ons zo lang te wachten
tot Gij zult tonen wie Gij zijt:
de Heiland der verachten.

2. Ja, scheur de heemlen en daal neer,
dat alle bergen’ beven,  Heer,
die machtigen der aarde.
O God, verschijn als vuur, verteer
ze als rijshout zonder waarde.

3. Doe zo uw naam, waarin wij staan,
kennen aan wie in grootheidswaan
zich tegen U verheffen,
dat ieder volk van nu voortaan
voor U zijn plaats beseffe.

Verkondiging


Orgelspel

Lied 35 (liedboek 1973) vers 4 & 5

4. Daal neer, dat voor uw aangezicht
de bergen beven, houd gericht !
Waar zag men ooit verschijnen
een God als Gij zo stralend licht,
die intreedt voor de zijnen ?

5. O God, Gij maakt het wachten goed!
Gij komt met vrede tegemoet
wie wandelt op uw wegen.
Wie vrolijk recht en waarheid  doet
treedt Gij als Heiland tegen.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied (staande beluisterd)
Lied 1000 

'Wij zagen hoe het spoor van God'Wegzending en zegen (gezongen Amen)
Adres:

Dorpsstraat 11 

3632 AP  Loenen aan de Vecht 

Route
Contact gegevens:

Kerkenraad en adressen