Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Liturgie Zondag 2 augustus


Voorganger: ds. J. de Blois, Utrecht

Organist Pieter Kaars, Breukelen

Voorafgaand aan dienst: orgelspel

 

MEDEDELINGEN zondag 2 augustus 2020

Hartelijk welkom iedereen die nu meeluistert of op een later tijdstip
naar de opnamen van deze dienst luistert.

U bent verbonden met de aangepaste viering van zondag 2 augustus
vanuit onze gereformeerde kerk in Loenen aan de Vecht.

Uw voorganger is ds. J.M.E. de Blois uit Utrecht.
Mijn naam is Harrie van der Laan, ik mag uw ouderling van dienst zijn.

Muzikale begeleiding is in handen van Pieter Kaars.
De techniek wordt verzorgt door Ton Boerema.

Deze week gaan de bloemen met hartelijke felicitaties naar dhr. R. Gersdorf 
en dhr. J. Vlug. Wij wensen beiden een fijne verjaardag.

Voor het overmaken van uw bijdragen voor de collecte 
verwijs ik u  naar het kerkblad.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen
verbonden zijn.

Liturgie 

Welkom

Intochtslied 146a: 1 en 3


1 Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

3 Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in ’t water van de zee.

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Smeekgebed

Loflied 601: 1 en 2

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Gebed om opening van het Woord

Lezing Jesaja 55: 1-3 en 6-13


1 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.

2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.

3 Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.

7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.

8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.


10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –

11 zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied. 

12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.


13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen,
distels voor mirtenstruiken.
Zo zal de HEER zich roem verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Lied 382: 2

2 Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt?
Kom allen tot Mij en uw ziel zal herleven
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
Hier weet gij met harten, met handen en monden
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.

Lezing Matteüs 14: 13-21

13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14 Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.
15 Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17 Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18 Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19 En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20 Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21 Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.


Lied 107: 1 en 3

1 Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

3 Zij moeten God aanbidden,
rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan:
maaltijd en lafenis
meer dan zij durfden dromen;
de last van hun gemis
heeft Hij hun afgenomen.

Verkondiging

Orgelspel

Lied 718: 1, 2, 3 en 4


1 God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor ‘t dagelijks brood.

2 Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3 Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
‘t roepen aan de poort.

4 Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
‘t woord van uw genade
Opgaan, sterk en vrij.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Slotlied: Een land om van te dromen 
(Joods-Poolse Melodie)


Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken,
en de mens tot vrijheid niet in staat.
'Zeg nooit: 'Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.'

Refrein:  
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in de ogen:
Goede (Lieve) God, we zijn er, eind'lijk vrij!

Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier, die ons bevrijdt.'
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten
'Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.

Refrein:  
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in de ogen:
Goede (Lieve) God, we zijn er, eind'lijk vrij!

Zeg nooit dat het vreselijke lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op beet're tijden.
'Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.

Refrein:  
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in de ogen:
Goede (Lieve) God, we zijn er, eind'lijk vrij!

You-Tube versies:

Een land om van te dromen (intro piano)

Een land om van te dromen (intro mooie, 'klagende' saxofoon)

Zegen en gezongen amen. 

Adres Kerk:

Dorpsstraat 11 

3632 AP Loenen aan de Vecht


Route

 


Contact gegevens: 

Kerkenraad en adressen