Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

 Welkom

Liturgie Zondag 12 juli

 

Voorganger: ds. P. Pronk

Organist Corrie Bootsma

Voorafgaand aan dienst: orgelspel

 

MEDEDELINGEN zondag 12 juli 2020

Hartelijk welkom iedereen die nu meeluistert of op een later tijdstip naar de opname van deze dienst luistert. U bent verbonden met de aangepaste viering van zondag 12 juli vanuit onze gereformeerde kerk van Loenen aan de Vecht.

Uw voorganger is onze predikant Pieter Pronk.
Mijn naam is Myriam van Vliet, ik mag uw ouderling van dienst zijn.
Aan het orgel zit Corrie Bootsma.
De techniek is in handen van Ton Boerema.

Deze week zijn de bloemen voor Lobke Pronk, omdat zij 24 juli jarig is. (maar dan met vakantie is)

Voor het overmaken van uw bijdragen voor de collecte verwijs ik u naar het kerkblad.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

LITURGIE

VOORBEREIDING

Woord van welkom

Intochtpsalm: Lied 139: 1 en 5

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

5 Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleugelen van de dageraad,
al woonde ik aan de verste zee,
uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en groet:

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: De Heer zij met u
allen :  ook met u zij de Heer
voorganger: Amen

Zingen: Lied 272: 1 en 4 
"Wij zoeken in uw huis uw aangezicht"

1 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

4 De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.


Kyriëgebed (smeekgebed)

Glorialied: Lied 304 (3 verzen) 
"Zing van de Vader die in den beginne"

1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!


DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 18: 35-43

Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem: ‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’ Daarop riep de blinde: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.Zingen: Psalm 98:  3

3 Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Schriftlezing: Lucas 19: 1-10

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’Zingen: Psalm 98: 4

4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Verkondiging

Intermezzo Orgel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Zingen: Lied 531 (3 verzen) 
"Jezus die langs het water liep"

1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, —
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
’Ik Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, —
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, — het eeuwig leven.

Dank- en voorbeden afgesloten met Onze Vader

Zingen: Lied 839 (4 verzen) 
"Ik danste die morgen toen de schepping begon"

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon,
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.

refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Wegzending en zegen (gezongen amen)