Gereformeerde Kerk

Loenen aan de VechtWelkom

Liturgie  - Hemelvaardienst - donderdag 13 mei 2021


Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl
Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.


  
GASTHEERDIENST  HEMELVAART 


Voorganger Pastor W.F. Flantua               

Met medewerking van:

Pieter de Kruijf  - Hervormde Gemeente
Hans Stuart      - Vecht en Angstel kerk
Myriam vVliet    - Gereformeerde Kerk

Mededelingen Donderdag 13 mei 2021
Goedemorgen gemeente,  

Welkom in deze online dienst en fijn dat u met ons meeluistert, of op een later tijdstip met ons verbonden bent. 

Uw collectegeld is vandaag voor het Bloemenfonds


Namens de kerkenraden wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.


Liturgie - Donderdag 13 mei 2021

Orgelspel

Welkom – Fred Flantua

Zingen: Lied 280 : 1, 3, 4, 6 & 7

1.De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

3.dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

6.Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7.Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Bemoediging & groet – Fred Flantua

Zingen: Lied 665 : 1, 3 & 4

1.Om Christus’ wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle menselijkheid
– een zoon die naar zijn vader aardt –
God in het vlees geopenbaard.

3.Hij die, ontheven hemelhoog,
te stralend voor het sterflijk oog,
aan de engelen verschenen is
in ’t licht van zijn verrijzenis, –

4.Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

Gebed om HG – Pieter de Kruijf

Schriftlezing: Handelingen 1 : 1-11 – Pieter de Kruijf

HANDELINGEN 1
De hemelvaart
1Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, 2tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; 3aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. 4En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. 5Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. 6Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. 9En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Zingen: Lied 663
1.Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2.Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Overdenking – Fred Flantua

Zingen: Lied 666

1.De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.

2.De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

Gedicht “Troost” – Myriam van Vliet
Troost(Greet Brokerhof)
‘Staar je niet blind op de hemel,’
zei Jezus tegen zijn leerlingen.
‘Je denkt toch niet dat het 
voorbij is tussen jullie en mij
en tussen God en Jullie?’
En Hij wees op een kracht
dat ze mee zouden dragen,
een kracht waarin ze iets
van Hem zouden herkennen.

‘Ik blijf bij jullie’, zei Jezus
ik zal je aanraken zoals 
de wind langs je wang strijkt.
Dan zul je troost vinden,
je zult mijn stem horen
overal waar stemmen 
protesteren tegen onrecht.
Je zult mijn hulp ervaren
in de hulp van mensen,
want ik heb mijn geloof
in een betere wereld
in hun handen gelegd.’

Later zouden zijn leerlingen
ontdekken wat hij bedoelde.
En nog altijd zijn er mensen
die dat opnieuw ontdekken.

Dankgebed & Voorbede – Hans Stuart

Zingen: Lied 425

1.Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen – Fred Flantua  

Orgelspel

 

 


Adres:

Dorpsstraat 11 
3632 AP  Loenen aan de Vecht 

RouteContact gegevens:

Kerkenraad en adressen